Bevarandearbete

Ett av djurparkens syften är att tillse att zoopopulationen har en så stor genetisk variation som möjligt för att kunna användas som en resurs ifall den vilda populationen behöver stärkas eller räddas. Detta sker genom att våra arter ingår i ett avelsprogram (ESB, European Stud book) som koordineras av nationella koordinatorer inom SDF och/eller internationella koordinatorer knutna till EAZA. De arter hos oss som koordineras på detta sätt är brunbjörn, lo och varg.

EEP arter

Den andra kategorin kalas för EEP arter (European Endangered Species Programmes) vilka är klassificerade av IUCN/SSC som hotade, vilket föranleder EAZA att starta speciella bevarandeprojekt för dessa med rekommendationer för insamling till olika bevarandeprojekt där arten fortfarande finns naturligt. Syftet med dessa avelsprogram är också att tillse att djurparkvärden har en självförsörjande och uthållig population och vara grund för bevarandeprogram där sperma, ägg eller individer kan stärka den genetiska variationen i den vilda populationen. Våra EEP arter är järv, amurtiger, persisk leopard, snöleopard och isbjörn.

De organisationer vi stödjer är:

ALTA för tigerprojekt i Amurområdet, där vi samlar in pengar som vi skickar till ALTA årligen. Som besökare kan du skänka pengar i tigerhuset plan 2 till detta projekt.

Snow Leopard Trust i deras snöleopardprojekt. I vår souvenirbutik i Rovdjurscentrum säljer vi hantverk från SLT där befolkningen i Mongoliet dels får sysselsättning av att göra hantverken men även tjänar pengar på dem som går till att rädda Snöleoparden. 

Polarbear International för isbjörn där vi stödjer forskare som är anslutna till PBI med insamlade medel som besökarna ger i vårt utställningshus vid Polar World i parken.

Berguv Nord för berguvar i Sverige, vid vår berguvsvoljär samlar vi in pengar som vi årligen skickar till projektet. De berguvsungar som föds i parken släpps ut av Projekt Berguv Nord på platser runt om i Sverige där den vilda populationen behöver tillskott av nya berguvar. Det är det enda djur som parken släpper ut i det fria.